สมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสา

แบ่งปัน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น ที่วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คุณศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบก ให้สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วย วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม 1 ค่าย 1 กิจกรรม

ในส่วนของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก และครอบครัวร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ในการนี้กองพลทหารราบที่ 4 สนับสนุนเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยจัดรถบรรทุกเบา (รถน้ำ) จำนวน 2 คัน , มณฑลทหารบกที่ 39 สนับสนุนรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน พร้อมกำลังพลประกอบอาหารมื้อกลางวัน และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดรถพยาบาลเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดคัดกรอง ไว้บริการผู้ร่วมกิจกรรม

สำหรับวัดโพธิญาณ ตั้งอยู่ที่ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่ภายในตัวกำแพงเมืองพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เคยเป็นพระอารามหลวงมาก่อน พิจารณาจากใบเสมาคู่ทำจากหินชนวนที่ปักอยู่ล้อมรอบเนินพระอุโบสถหลังเก่าและซากของพระเจดีย์ทรงเพิ่มมุมไม้ยี่สิบขนาดใหญ่ ศิลปะอยุธยาที่ตั้งอยู่เป็นหลักประธานของวัด ต่อมาภายหลังวัดโพธิญาณได้ถูกทิ้งร้างไป เนื่องจากภัยสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ปี 2310 จนกระทั่งถึงปี 2460 ยกฐานะให้กลับขึ้นมาเป็นวัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง และได้พัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน