นอภ.เมืองพิษณุโลก นำกำลังออกตรวจค้นตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ แผนปฏิบัติการพิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563

แบ่งปัน


วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น นายเจษฎา ลิ้มศรีตะกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 พร้อมสุนัขตำรวจ ปลัดป้องกันจังหวัด เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ปคม. และชุด DOPA 37 บูรณาการ ร่วมตรวจค้นการขนส่งพัสดุทางรถโดยสารสาธารณะ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าพร้อมพัสดุภัณฑ์ แผนปฏิบัติการพิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ได้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์

โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกตรวจสถานประกอบการขนส่งและพัสดุภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัติการพิษณุโลกโมเดลห่างไกลยาเสพติด 2563 และตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 2 พ. ศ. 2543 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2543 เรื่องกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตราการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ การแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 4 พศ 2558 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม การกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการโดยกำหนดให้ สถานที่หรือที่เก็บสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งใช้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซึ่งในวันนี้ได้ตรวจสอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 และ สถานีผู้โดยสารแห่งที่ 2 (อินโดจีน) โดยการนำสุนัขตำรวจดมกลิ่นพัสดุภัณฑ์ และเครื่องสแกน เพื่อหาสิ่งของผิดกฎหมาย ในครั้งนี้ได้สแกนพบวัตถุคล้ายอาวุธปืน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเพื่อหาเจ้าของกล่องพัสดุ มาสอบถามข้อเท็จจริงต่อไป