เทศบาลนครฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

แบ่งปัน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.  นางชนิดา ศรีศักดิ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนมหานุภาพ เทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมกับนางศิริวรรณ โอ่งวัน นักสังคมสงเคราะห์ และ ดร.ยุวดี วณิชาภิชาติ ประธานเครือข่ายชุมชนโซน 2 ได้ลงพื้นที่ชุมชนโซน 2 ของเทศบาลนครพิษณุโลก ได้แก่ชุมชนชาญเวชกิจ ชุมชนราเมศวร ชุมชนวิเศษไชยชาญ ชุมชนพระองค์ดำ และชุมชนรถไฟ

ดำเนินการมอบสิ่งของให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 15 คน อาทิเช่น ไข่ไก่ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ น้ำยาล้างจาน ยาหม่อง และผ้าห่ม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน และบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติที่เกิดขึ้น