อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นตรงกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีภารกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤต ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราว และปัจจัย 4 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม เป็นสถานแรกรับเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ. ศ. 2546 และเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวตามกฎหมาย 3 ฉบับได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ. ศ. 2539 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ 2550 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ. ศ. 2551 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา อาสาสมัคร องค์กร กลุ่ม เครือข่าย ในการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเป้าหมายด้วยการบูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสวัสดิการสังคม และบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือระยะสั้นและระยะยาวสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกบริการให้ความช่วยเหลือด้านสังคม เช่น ให้บริการด้านปัจจัย 4 การบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ เยี่ยมบ้าน จัดกิจกรรมกลุ่มและนันทนาการ จัดการหาครอบครัวอุปถัมภ์ หรือการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ส่งต่อสถานสงเคราะห์ หรืองานอื่นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านกฎหมาย เช่น นำผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและติดตามเรื่องคดีความ ด้านการสร้างเครือข่าย เช่น บูรณาการสร้างเครือข่ายสหวิชาชีพ การเฝ้าระวังป้องกันในสังคมที่ร่วมปฏิบัติงาน

เช่น เป็นกรรมการประชุม ดำเนินโครงการด้านการป้องกันฟื้นฟูและพัฒนา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็กและสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท อาทิ เด็กกำพร้า เร่ร่อน พลัดหลง ถูกทอดทิ้ง ทารุณกรรม ถูกละเมิดทางเพศ เด็กหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม เด็กประพฤติตัวไม่เหมาะสม สตรีที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พูดกับปัญหาทางสังคมอื่นเช่น ไม่มีที่พักอาศัย ปัญหาในครอบครัว กลุ่มเด็ก สตรี ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว กลุ่มเด็ก สตรี ที่ถูกล่อลวงให้ค้าบริการทางเพศ เป็นต้นสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ทุกปัญหามีทางออก บอกศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 สายด่วน 24 ชั่วโมง