เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพิเศษ บนถนนทางหลวงหมายเลข 11 สายพิษณุโลก – อุตรดิตถ์

แบ่งปัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 11 สายพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสร้างขึ้นตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โดยจังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 ถนนสายพิษณุโลก – อุตรดิตถ์ กิโลเมตรที่ 259 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพิษณุโลกได้คัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมือง

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในห้วงวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งมีการถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการถวายสัตย์ปฏิญาณของจิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรมรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน