128 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน

แบ่งปัน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา ถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม ประจำปี 2563 ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสมาน นวลเกิด นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ทั้ง 9 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี

ระบบการจัดการโดยการบริหารรูปแบบการปกครองท้องที่ ได้เริ่มต้นมาจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงมีพระดำริให้มีการฟื้นฟูการปกครองระดับหมู่บ้านที่มีมาแต่เดิมขึ้นมา เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครองในระดับนี้จำเป็นและสำคัญยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุดโดย ได้ส่งให้มีการทดลองจัดระเบียบ การปกครองตำบล หมู่บ้าน พื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ รศ .111 โดยให้ราษฎรเลือกกันเอง เป็นผู้ใหญ่บ้านแทนการแต่งตั้งโดยเจ้าเมืองดังแต่ก่อน นับแต่นั้นมาจึงได้มีการจัดระเบียบ การปกครองตำบลหมู่บ้าน ตามหัวเมืองต่างๆ โดยมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ. ศ. 2457 ขึ้นใช้บังคับแทน และได้มีการใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ประกอบกับในวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในการวางรากฐานการปกครองท้องที่ ให้อยู่คู่กับสังคมไทย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ ได้จัดกำหนดพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมอ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวัน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันบูรณาการทำงานเชิงรุก โดยยึดหลักภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ทุ่มเท เสียสละปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ในการป้องกันและการควบคุมโรคในระดับตำบล หมู่บ้าน ส่งผลให้การจัดการฐานะการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ