เปิดบ้านพลังงาน ENERGY FOR ALL พลังงานเพื่อชุมชน

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 ส.ค.63 นายมานิตย์  หมอนทอง กำนันตำบลมะขามสูง เป็นประธานเปิดบ้านพลังงาน ENERGY FOR ALL พลังงานเพื่อชุมชน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนายสุนันต์  บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี หัวหน้าส่วนราชการ ร้านค้าชุมชน ให้การต้อนรับ

งานจัดแสดงนิทรรศการ เปิดบ้านพลังงาน ENERGY FOR ALL พลังงานเพื่อชุมชน เพื่อสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เยี่ยมชมฐานความรู้ด้านพลังงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน

ซึ่งในวันนี้ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ได้นำเสนอฐานความรู้การจัดการขยะเชื่อมโยงพลังงานทดแทน และเกษตรอินทรีย์ และฐานความรู้ด้านพลังงานทดแทนเพื่อสุขภาพและเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งบูธนิทรรศการด้านพลังงานจากกลุ่มวิสาหกิจ องค์กร และมีผู้ประกอบการต่างๆ

พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเข้างานจัดนิทรรศการฯ จำนวนทั้งสิ้น 250 คน อีกทั้งยังมีหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 20 แห่งอีกด้วย อาทิ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนเกษตรกรรมปลอดภัย ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร วิสาหกิจชุมชน ตะโม่สร้างสรรค์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นต้น

กำนันตำบลมะขามสูง บอกอีกว่า หากชุมชนสามารถผลิตพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือนได้ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน ก็จะส่งผลให้ภาระทางด้านพลังงานโดยรวมของประเทศลดลง ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านพลังงานเพื่อชุมชน ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนแทนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อยกฐานะระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้นต่อไป