กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมการแข่งขัน “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge”

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 10.00 น. ( 31 ส.ค. 63) พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “Thailand Smart Soldiers Strong Man Challenge” (สานพลังไทยใจมั่นคงปีที่ 2 ) ของกองทัพภาคที่ 3 ณ สนามกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติให้กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดกิจกรรม “Thailand Smart Soldiers Strong Man Challenge” (สานพลังไทยใจมั่นคงปีที่ 2 ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างเยาวชนกับหน่วยงานของกองทัพบก ตลอดจนปรับเปลี่ยนท่าทีทัศนคติของเยาวชนให้มีอุดมการณ์ความรักชาติ และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยด้านความมั่นคงในอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของกองทัพบก ผ่านกิจกรรมกีฬาการทดสอบร่างการทหารรูปแบบใหม่ประยุกต์ ที่เสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกาย และเพื่อขยายผลเครือข่ายโดยการบูรณาการ ร่วมสนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหาร นักศึกษาวิชาทหาร อส.กร. และเยาวชนผ่านกิจกรรมการแข่งขันที่ทำประโยชน์ และมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 14 ทีม ประกอบด้วย กองพลจำนวน 4 ทีม และมณฑลทหารบก จำนวน 10 ทีม การจัดทีมแข่งขันหน่วยละ 1 ทีม ทีมละ 6 นาย ประกอบด้วยทหาร 2 นาย,นักศึกษาวิชาทหาร 1 คน ประชาชน 3 คน อายุ 18 – 24 ปี โดยจัดให้มีอะไหล่ทีมละ (จำนวน 2 นาย) ทหาร 1 นาย และนักศึกษาวิชาทหารหรือประชาชน 1 คน และ อส.กร.1 คน (ไม่จำกัดอายุ)

การแข่งขันมีกิจกรรม 3 กลุ่มย่อยประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของทีม อุดมการณ์ความรักชาติ และแนวคิดทำความดีเพื่อส่วนร่วม กิจกรรมการแข่งขันทดสอบร่างการเพื่อความพร้อมรบรูปแบบใหม่ จำนวน 6 สถานี ประกอบด้วย สถานีท่ายกน้ำหนัก 3 ครั้ง สถานีท่าโยนลูกบอลน้ำหนัก สถานีท่าดันพื้นละมือ สถานีท่าวิ่ง-ลาก-ยก สถานีท่าโหนยกเข่าแตะศอก และสถานีวิ่ง 2 กิโลเมตร และกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การทำ CPR