จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม Big cleaning Day

แบ่งปัน

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning Day ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม


กิจกรรม Big cleaning Day ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ในการรวมพลังการพัฒนาศาลากลาง ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ถนน สถานที่ราชการ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เพื่อต้อนรับผู้เข้ามารับบริการหน่วยราชการที่มีสำนักตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยดำเนินการทำความสะอาด ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ เวลา 15.30 น. ตลอดปี 2564 ตามพื้นที่การทำความสะอาดที่ได้แบ่งไว้ให้หน่วยราชการรับผิดชอบ เพื่อให้ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด น่าใช้บริการ เกิดความยั่งยืนต่อไป