อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกและรับมอบธงสันติภาพโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ”

แบ่งปัน

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกในโอกาสที่ได้ธุดงค์ผ่านมาในจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ศาสนิกชน และประชาชนจังหวัดพิษณุโลกร่วมต้อนรับ พร้อมกันนี้ พระสุธรรมฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกได้มอบธงสันติภาพให้แก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สำหรับโครงการ “เดินด้วยกัน น้ำพาสันติ” ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จังหวัดพิษณุโลกจะได้เป็นสถานที่ต้อนรับคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกถึง 2 ครั้ง ได้แก่ เส้นทางระยะที่ 1 จากทิศตะวันตกสุดไปยังทิศตะวันออกสุด และเส้นทางระยะที่ 2 จากทิศใต้สุดไปยังทิศเหนือสุดของประเทศ ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ล้วนมีความปลาบปลื้มยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างการตระหนักถึงหลักคำสอนทางศาสนา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนิกชนในการสร้างสันติภาพสันติสุข มอบความรักความปรารถนาดี และสร้างความสามัคคีต่อกันอันจะนำประโยชน์สุขมาสู่ประชาชนทุกคน และส่งเสริมให้ศาสนาเป็นดั่งแสงสว่างนำทางจิตใจผู้คนอันนำมาสู่การสร้างความรักความสามัคคีต่อกัน เพื่อให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสืบไป.