เปิดศูนย์เรียนรู้ระบบการผลิตไก่เหลืองหางขาวจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์และขยายตลาด

แบ่งปัน

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลาประมาณ 11.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายพิสุทธิ์ ยิ่งยศเรืองรอง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ได้เดินทางมาถึงที่ทำการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนพระนเรศวร 137/4 หมู่ที่ 6 บ้านเต็งหนาม ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 65000 โดยมีนายสุภกิต พันธะเสน ประธานชมรมให้การต้อนรับ

โดยทีมวิจัย ประกอบด้วย 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ได้ทำงานวิจัยร่วมกันมา และนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ระบบการผลิตไก่เหลืองหางขาวจังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นทางการ

หลังจากนั้นได้มีเดินชมงานไก่เหลืองหางขาวซึ่งมีการนำไก่ที่มีลักษณะถูกต้องสวยงามมาจากซุ้มเลี้ยงไก่ต่างๆโชว์ให้ชมกัน ผู้สนใจก็สอบถามกันตามอัธยาศัย ผู้รู้มั่นใจว่าสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวตำบลหัวรอ มีลักษณะสวยงามตรงตามพันธุ์ที่กำหนดไว้มากที่สุด จัดประกวดไก่เหลืองหางขาวที่ไหนมักกวาดรางวัลชนะเลิศมาทั้งนั้น ท้ายสุดก่อนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ได้เรียนเชิญให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบลูกไก่ เหลืองหางขาวให้กับผู้แทนชุมชน