จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

แบ่งปัน

ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระศรีรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยสำนักพระราชวัง ประกาศว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคล ของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน ผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ คณะสงฆ์โดย มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 จึงกำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นทั่วประเทศ เป็นจำนวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 พฤษภาคม 2562

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 41 รูป โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตาประทานผ้าไตรจำนวน 1 ไตร นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญผ้าไตร ถวายแด่พระอุปชฌาย์ ก่อนที่พระอุปชฌาย์จะมอบให้แก่ นายสุรชัย มณีประกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นาคเอก) และจะทำพิธีอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุครบทั้ง 41 รูป ในช่วงเย็นวันนี้ และพระใหม่จะเริ่มออกบิณฑบาตรในวันพรุ่งนี้ (2 พ.ค.62) เป็นวันแรก โดยแบ่งการเดินบิณฑบาตรออกเป็น 4 สายสลับเปลี่ยนให้ครบทุกสาย

โครงการอุปสมบทกำหนดจัดโครงการขึ้น ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2562 โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา พร้อมให้ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีถวายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

ส.ปชส.พิษณุโลก ข่าว / ภาพ