รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 16 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ”นวัตกรรมสร้างชาติเกษตรศาสตร์ยั่งยืน”

แบ่งปัน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ลานหน้าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เกษตรนเรศวรครั้งที่ 16 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้นร่วมชมการแสดง การบินโชว์โดรนพ่นยา (Drone Agriculture) จากบริษัท เอสบีวัน แอนด์ ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด หลังจากนั้นตรงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดแสดงนวัตกรรมพืชทางการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 พิษณุโลก สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นต้น

สำหรับการจัดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ยังยืน” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2562 ภายในงานมี กิจกรรมหลักคือ “การเสวนา 2.5 ทศวรรษกับการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ฯ” ในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การประชุมทางวิชาการและการเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ ”นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ยังยืน” การเสวนา “การผลิตกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” เป็นต้น อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การอบรมทางวิชาชีพฟรี การแข่งขันด้านวิชาการของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง การประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว การประกวดไก่ชนนเรศวร การประกวดไก่ตั้ง-ไก่ต่อ การประกวดปลากัด และเดินเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจในเขตภาคเหนือตอนล่างอีกด้วย