มูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ มอบทุนการศึกษาครั้งที่ 37

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าสิบเอก ทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิจ่าสิบเอก ทวี -พิมพ์ บูรณเขตต์ เป็นครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2562 โดยในปีนี้ทางมูลนิธิจ่าสิบเอกทวี -พิมพ์ บูรณเขตต์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 50 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา, ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

มูลนิธิจ่าสิบเอก ดร.ทวี-พิมพ์ บูรณะเขตต์ เกิดจากฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษาโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งนั้นปีพุทธศักราช 2524 ฝ่ายแนะแนวได้กราบเรียนเชิญจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ มาเป็นวิทยากรในงานปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่จบการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เป็นคนไทยตัวอย่าง กำเนิดมาจากครอบครัวที่มีความยากจน แต่ดำรงตนด้วยความมานะพยายาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ยึดมั่นในศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมไปถึงมีจิตศรัทธาในการสร้างสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ ต่อสังคม ประเทศชาติ นานัปการ 

เมื่อทราบว่านักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา มาจากครอบครัวที่ยากจน บางคนไม่มี อาหารกลางวัน ไม่มีอุปกรณ์การเรียน และยังติดค้างค่าบำรุงการศึกษา จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ จึงได้ปวารณาตัวที่จะมอบทุนการศึกษาทุนละ 600 บาทแก่นักเรียน ม.ต้น และ 800 บาทแก่นักเรียน ม.ปลาย รวม 50 ทุน ทุกๆปีตลอดไป ซึ่งฝ่ายแนะแนวและ ทุนการศึกษา จึงได้เสนอให้จัดตั้งมูลนิธิเป็นการถาวร โดยไม่มีการถอนเงินต้น แต่จะนำดอก ผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนทั่วจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะทำให้ผลประโยชน์จาก มูลนิธิฯเกิดสาธารณประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางโดยใช้ชื่อว่า ” มูลนิธิจ่าสิบเอกทวี – พิมพ์ บูรณเขตต์ ”

จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ และครอบครัว บริจาคทุนประเดิมเป็นเงิน 100,000 บาท และบริจาคเพิ่มทุกปี โดยใช้ดอกเบี้ยจากธนาคารมาสมทบเพื่อให้เงินมูลนิธิมากขึ้น

ในการมอบทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 37 ปี ท่านได้บริจาคเงินทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,114,150 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526– 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 663,550 บาท ( หกแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ปัจจุบันยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของมูลนิธิฯ มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,013, 250.57 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาติดต่อกันเป็นระยะเวลา 37 ปี รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,925 ทุน เป็นเงิน 1,650,750 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)