วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ร่วมถวายเทียนพรรษาตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางประไพรสาร สุชาติธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เป็นประธานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดจันทร์ตะวันออก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอดไปและเป็นการปลุกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป และให้นักเรียน ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายในโครงการดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน พร้อมทั้งร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคี