ควจ. ลงนาม MOU ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกพัฒนาวิชาการสู่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่

แบ่งปัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้สู่การเรียนการสอนและพัฒนาชุมชนตามแนวคิด “วิชาการคู่วิชาชีพ”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ สาระสำคัญคือการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรระหว่างสอง หน่วยงานเพื่อรองรับหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน (2 ปี)

ดังนั้น การจัดทำหลักสูตร ของทางคณะฯ จึงควรมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยมีเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินการได้แก่ส่งเสริมความร่วมมือด้านหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกัน และกันใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกันการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยทำให้นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ก้าวไปสู่การเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้ต่อไปแล้ว เยาวชนยังสามารถเข้าถึงโอกาส การศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย