นายอำเภอเมืองพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2562

แบ่งปัน

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 อำเภอ วางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมถวายบังคมตามโบราณราชประเพณี เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562

ด้วยวันที่ 10 สิงหาคม พ. ศ. 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ( เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บําบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ซึ่งสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา พร้อมถวายบังคมตามแบบโบราณราชประเพณี บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว / คุณธณรัฐ เกิดมณี