เทศบาลตำบลบ้านคลองจัดโครงการมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ พร้อมพิธี รับมอบป้ายองค์กรปลอดโฟม

แบ่งปัน

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 น อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานมอบป้าย องค์กรปลอดโฟม โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลบ้านคลอง ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ให้การต้อนรับ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านคลอง ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช และเครือข่ายสุขภาพตำบลบ้านคลอง ได้จัดทำโครงการมหกรรมสุขภาพตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม กิจกรรมด้านสุขภาพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับทราบ เพื่อส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง และส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่

ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านคลองมอบป้ายเชิดชูเกียรติ องค์กรปลอดโฟมบรรจุ สำหรับองค์กรที่มีการดำเนินงานและมีนโยบาย ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี มอบใบประกาศโครงการลดพุงลดโรค มอบใบประกาศป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานด้านสาธารณสุข ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านคลอง กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พิษณุโลก