อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขัน“กีฬา – กรีฑา ของกลุ่มโรงเรียนที่ 8 (จตุบูรพา) อ.บางระกำ

แบ่งปัน

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายปกรณ์ หงส์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา–กรีฑา ของกลุ่มโรงเรียนที่ 8 (จตุบูรพา) ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายสุรินทร์ จาดเปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักแรด ในนามประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนที่ 8 (จตุบูรพา) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของโรงเรียนใน 4 ตำบล อีกทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนและเพื่อคัดตัวแทนของกลุ่มไปแข่งขันในระดับอำเภอและระดับจังหวัดต่อไป โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน ประกอบด้วยโรงเรียนต่างๆ 14 แห่ง จาก 4 ตำบล

ประกอบด้วย ตำบลวังอิทก ได้แก่ โรงเรียนวัดวังอิทก โรงเรียนวัดกรับพวง โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์, ตำบลบ่อทอง ได้แก่ โรงเรียนหนองนากวางอั้น โรงเรียนวัดดอนอภัย โรงเรียนวัดคงยาง, ตำบลพันเสา ได้แก่ โรงเรียนบ้านพันเสา โรงเรียนบ้านหลายขานาง โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม และตำบลปลักแรด ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งชา โรงเรียนวัดคงโคกขาม โรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนบ้านปลักแรด