วิทยาลัยการพยาบาล กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมลงนามเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต

แบ่งปัน

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ เข้าสู่ระบบสุขภาพตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมี อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยการพยาบาล นำการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยวิทยาลัยการพยาบาล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาพยาบาล อีกทั้งร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ด้วยการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสุขภาพ การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการศาสตร์พระราชา ในครั้งนี้