จิตอาสาพระราชทานร่วมพัฒนาวัดพระยายมราช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ลานเอนกประสงค์วัดพระยายมราช หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมกันจัดปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณรอบศาสนสถาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม อันจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม