บกปภ.ช. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 09.00 น. (6 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9  พิษณุโลก นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ร่วมกันเปิดการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ส่วนหน้า ) หรือ EOC ให้ปฏิบัติงานตามเหตุการณ์จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) เมื่อมีการยกระดับความรุนแรงของภัยเป็นระดับ 3-4 เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563

ตามที่จังหวัดพิษณุโลก ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่จากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” เมื่อปี 2562 สร้างความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และทางราชการเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง 5 อำเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัย เป็นภัยระดับ 3

สำหรับการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563 ในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมในการตรวจความพร้อมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุพิษณุโลก กำลังพลเจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน  ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ สมาคม ประชาชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์มากกว่า 100 รายการ และหลังจากพิธีตรวจความพร้อมแล้ว ได้กำหนดจัดการฝึกการแจ้งเตือนภัยการอพยพประชนชน และการตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลด จากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 และประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในซ้อมแผนครั้งนี้ด้วย

โดยในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จะเป็นประธานมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยแบบบูรณาการ ณ บริเวณทางเข้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9  พิษณุโลกอีกด้วย

สำหรับศูนย์อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ พร้อมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยจากน้ำและอุทกภัย อำนวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิต่างๆ มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกตรียมความพร้อมของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน เพื่อทดสอบการปฏิบัติงาน และประเมินความพร้อมค้นบุคลากร ทรัพยากร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาระเบียบปฏิบัติประจำที่สอดคล้องและเหมาะสม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่าย