อบรมเยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแคว รุ่น 3

แบ่งปัน

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการคณะสงฆ์หรือสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรม “กิจกรรมอบรมเยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแคว รุ่น 3” ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก และสร้างเยาวชนในสถานศึษาให้กล้าแสดงออกในทางดี และป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาด้วยกันเอง

ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรม สร้างจิตอาสาและความรับผิดชอบให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายคุณธรรรมในสถานศึกษา โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39, วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์คุณธรม องค์การมหาชน, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก , สภาด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก, จิตอาสาช่วยสัตว์พิษณุโลก, มูลนิธิประสาทบุญสถาน และสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 89 คน